Obaly - faq

domovhome

Kto je výrobca vyhradeného výrobku?

Podľa § 27 ods. 2 zákona o odpadoch je výrobca vyhradeného výrobku: výrobca elektrozariadení, výrobca obalov, výrobca batérií a akumulátorov, výrobca vozidiel, výrobca pneumatík a výrobca neobalového výrobku

Kto je výrobcom obalov?

Výrobcom obalov podľa §52 ods. 11 zákona o odpadoch je ten, kto

  • a) používa obaly na balenie tovaru alebo plní tovar do obalov a uvádza na trh v SR tento tovar pod svojou obchodnou značkou
  • b) je osobou, pre ktorú sa tovar balí alebo plní a pod ktorej obchodnou značkou sa tovar uvádza na trh v SR
  • c) uvádza na trh v SR tovar v obaloch iným spôsobom ako je uvedené v a) alebo b)
  • d) ako distribútor uskutočňuje odplatné alebo bezodplatné odovzdanie obalu konečnému používateľovi na bezprostredné zabalenie tovaru
  • e) ako distribútor používa obal na zabalenie distribuovaného tovaru alebo jeho časti alebo na naplnenie distribuovaným tovarom
  • f) uvádza na trh v SR obaly s výnimkou osoby, ktorá dodáva nepoužité prázdne obaly osobám uvedeným v a) – e) alebo osobe, ktorá balí alebo plní tovar pre osobu podľa b)

Čo je neobalový výrobok?

Neobalový výrobok je podľa § 73 ods. 3 je výrobok, ktorý nie je obalom alebo nie je určený na balenie. Zoznam výrobkov, ktoré sa môžu stať neobalovým výrobkom sa nachádza v prílohe č. 16 vyhlášky č. 373/2015 Z.z.

Kedy sa musí zapísať výrobca vyhradeného výrobku do Registra výrobcov vyhradeného výrobku?

Výrobca vyhradeného výrobku je povinný doručiť na ministerstvo pred uvedením vyhradeného výrobku na trh SR písomnú žiadosť o zápis do Registra výrobcov vyhradeného výrobku a zároveň priložiť vyhlásenie výrobcu, že bude plniť vyhradené povinnosti individuálne alebo priložiť potvrdenie o uzatvorení zmluvy s OZV.

Aké poplatky platím ročne za prebratie zákonných povinností spoločnosťou RECCOLLECTION SYSTEM, s.r.o.?

Spol. RECCOLLECTION SYSTEM, s.r.o. má všetky svoje poplatky aj náklady zahrnuté vo svojich váhových tarifách jednotlivých obalových a neobalových komodít. Žiadne vstupné ani iné ročné poplatky si neúčtuje.