O nás

domovhome
rs-postavicky-isolated

Spol. RECCOLLECTION SYSTEM, s.r.o. pôsobí na Slovensku ako Organizácia zodpovednosti výrobcov (ďalej len „OZV“) pre obaly a neobalové výrobky v zmysle nového zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. Našu činnosť vykonávame na základe autorizácie udelenej zo strany Ministerstva životného prostredia SR pod číslom: 0030/OBALY/OZV/A/16-3.3. .

Portfólio našich služieb máme rozšírené aj o oblasť zabezpečovania povinností z oblasti zberu a zhodnocovania elektrozariadení (WEE) a pôsobíme na Slovensku aj ako OZV pre elektrozariadenia. Činnosť vykonávame na základe autorizáciu udelenej zo strany Ministerstva životného prostredia SR pod číslom: 0062/OEEZ/OZV/A/16-3.3.

Plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch zabezpečuje naša spoločnosť na základe zmluvnej spolupráce komunálnej sféry a zberových spoločností, pričom sledujeme celý materiálový tok odpadov z obalov a neobalových výrobkov od ich pôvodcov až po konečných zhodnocovateľov druhotných surovín v rámci celej Európy.

Našim klientom tak dokážeme poskytnúť komplexný a široký outsourcing povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch a jeho vykonávacích predpisov zmluvnou formou. Tak prechádza plnenie vybraných zákonných povinností na našu spoločnosť a klient sa môže koncentrovať na svoju hlavnú činnosť bez starostí o tieto povinnosti vyplývajúcich zo zákona o odpadoch.