Elektro

domovhome

V roku 2002 bola prijatá Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/96/ES. Cieľom smernice bolo zabezpečiť pre odpad z elektrických a elektronických zariadení (WEE) ich opätovné použitie alebo recykláciu. 

V slovenskej legislatíve sú elektrozariadenia a elektroodpad riešené v druhom oddiele zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.