Elektro - služby

domovhome
  • určenie rozsahu zákonných povinností nových klientov
  • uzatvorenie zmluvy s klientom v zmysle § 28 ods. 1 a § 27 ods. 6, písm. b) zákona o odpadoch
  • registrácia klienta na MŽP do príslušného registra pre elektrozariadenia
  • nahlasovanie zmien klienta na MŽP SR
  • zaškolenie zodpovedných pracovníkov klienta doevidencie a podrobností spojených s plnením zákonných povinností formou zmluvy s RECCOLLECTION SYSTEM, s.r.o.
  • štvrťročné odsúhlasovanie evidencie v zmysle vyhlášky č. 366/2015 Z.z.
  • zasielanie ročného hlásenia za klienta na MŽP SR