Elektro - faq

domovhome

Čo sú to elektrozariadenia?

Elektrozariadenia sú zariadenia, ktoré na svoju činnosť potrebujú elektrický prúd alebo elektromagnetické pole a zariadenia na výrobu, prenos a meranie takéhoto prúdu a poľa, ktoré sú navrhnuté na použitie pri hodnote napätia do 1 000 V pre striedavý prúd a do 1 500 V pre jednosmerný prúd.

Na aké kategórie sa elektrozariadení rozdeľujú ?

Podľa prílohy č. 6 k zákonu č. 79/2015 Z.z. o odpadoch sa elektrozariadenia rozdeľujú nasledovne:

 • 1.Veľké domáce spotrebiče
 • 2.Malé domáce spotrebiče
 • 3.Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia
 • 4.Spotrebná elektronika a fotovoltaické panely
 • 5a.Osvetľovacie zariadenia
 • 5b.Svetelné zdroje
 • 6.Elektrické a elektronické nástroje
 • 7.Hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely
 • 8.Zdravotnícke zariadenia
 • 9.Prístroje na monitorovanie a kontrolu
 • 10.Predajné automaty

Kto je výrobca elektrozariadení?

Podľa § 32 ods. 16 zákona o odpadoch je výrobca elektrozariadení ten, kto

 • a) má sídlo alebo miesto podnikania v SR a vyrába elektrozariadenia pod svojim menom alebo ochrannou známkou alebo si dá elektrozariadenia navrhnúť alebo vyrobiť a uvádza ich na trh pod svojim menom alebo ochrannou známkou
 • b) má sídlo alebo miesto podnikania v SR a v SR opätovne predáva pod svojim menom alebo ochrannou známkou elektrozariadenia vyrobené inými dodávateľmi
 • c) má sídlo alebo miesto podnikania v SR a uvádza v SR elektrozariadenia z iného štátu
 • d) predáva v SR elektrozariadenia prostriedkami diaľkovej komunikácie a má sídlo alebo miesto podnikania v inom štáte
 • e) má sídlo alebo miesto podnikania v SR a v rámci svojej podnikateľskej činnosti na základe zmluvy uzatváranej na diaľku predáva elektrozariadenie priamo používateľovi v inom členskom štáte

Aké poplatky platím spol. RECCOLLECTION SYSTEM, s.r.o. za prebratie zákonných povinností za elektrozariadenia?

RECCOLLECTION SYSTEM, s.r.o.má všetky svoje poplatky aj náklady zahrnuté vo svojich váhových tarifách jednotlivých kategórií elektrozariadení. Žiadne vstupné ani iné registračné či ročné poplatky neplatíte.