Doplnkové služby

domovhome

Legislatívny servis:

  1. Pomoc pri registrácii na orgáne štátnej správy OH
  2. pomoc pri vypĺňaní evidenčných listov obalov, hlásení do Recyklačného fondu, informácie o prepojeniach s ELO
  3. pomoc pri označovaní obalov, (ak sa rozhodnete označovať obaly rôznymi symbolmi, pomôžeme Vám označiť ich v súlade s platnými vykonávacími predpismi a upozorníme Vás na neefektívne označovanie niektorých symbolov s možnými následkami)

Odborné školenia pre klientov:

  1. organizovanie odborných seminárov zameraných na problematiku obalov, odpadov z obalov
  2. aktualizácia platnej legislatívy – informácie o zmenách a termínoch
  3. zaškoľovanie pracovníkov klienta v otázkach vykonávacích vyhlášok a ich aplikácie do praxe.

Vypracovanie interného programu prevencie

Poskytujeme klientom pomoc - súčinnosť pri vypracovaní programu prevencie, navrhovaní opatrení na znižovanie množstva obalov uvádzaných na trh v SR

Sprostredkovanie zberu a odvozu druhotných surovín z miesta vzniku

Možnosť zabezpečenia zberu odvozu popr. odkúpenia druhotných surovín, ktoré vznikli na Vašej prevádzke

Pre klientov s pôsobnosťou na viacerých miestach v SR

Optimalizácia plnenia zákonných povinností klienta (po bezplatnej analýze) a návrh riešenia.