Aktuality

domovhome

Nové vyhlášky

Vyhláška č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov

Vyhláška č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej...

LEGISLATÍVA

zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-79
vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti...

Tendenčné články Odpady portál

"NEZÁVISLÝ PORTÁL" ODPADY PORTÁL PUBLIKUJE TENDENČNÉ ČLÁNKY, KTORÉ VYHOVUJÚ LEN JEHO SPONZOROM. PRETO ZVEREJŇUJEME REAKCIU, KTORÚ ODMIETOL P. KAZDA NA ODPADOCH PORTÁL...

Stránky: 1