Tendenčné články Odpady portál

domovAktuality

"NEZÁVISLÝ PORTÁL" ODPADY PORTÁL PUBLIKUJE TENDENČNÉ ČLÁNKY, KTORÉ VYHOVUJÚ LEN JEHO SPONZOROM. PRETO ZVEREJŇUJEME REAKCIU, KTORÚ ODMIETOL P. KAZDA NA ODPADOCH PORTÁL PUBLIKOVAŤ


Odkaz na článok pána Kazdu:

https://www.odpady-portal.sk/Dokument/104240/sizp-nekontrolovala-vyrobcov-ktori-mali-zmluvy-so-zrusenymi-ozv.aspx

NAŠA REAKCIA:

Vážený pán Kazda,

po uverejnení Vášho článku „SIZP nekontrolovala výrobcov, ktorí mali zmluvy so zrušenými OZV“ dňa 19.9.2018 na portáli www.odpadyportal.sk si Vás ako autora článku a zároveň vlastníka spomínaného portálu a rešpektovaného a nestranného novinára a odpadového odborníka dovoľujem požiadať o zverejnenie názoru protistrany. Váš článok vnímam ako účelový, preto som bol nútený napísať reakciu.
V úvode by som si dovolil uviesť zamyslenie, prečo tento druh článku je zverejnený až teraz, teda rok po odobratí autorizácie pre prúd obalov trom OZV, ktoré ako uvádzate, že sú pre výrobcov rizikové...

Nič iné mi nemôže napadnúť, len to, či sa niektoré súčasné OZV neobávajú straty trhového podielu, pretože do konca septembra môžu výrobcovia doručovať výpovede zo zmluvy OZV a zároveň straty zazmluvnenia obcí, ktoré môžu podávať výpovede s doručením do konca októbra. Niektoré OZV sa chcú pochváliť svojou "dokonalosťou" a radi poukazujú na OZV, ktoré boli zrušené, resp. na pracovníkov, ktoré pre nich pracovali a či už súčasnosti alebo v budúcnosti môžu títo pracovníci pracovať interne alebo externe pre iných účastníkov na trhu.

Pre úplnosť, resp. v prípade snahy ovplyvnenia výberových konaní u výrobcov a obcí je potrebné uviesť, že autorizácie, ktoré boli odobraté trom OZV, boli z titulu nesplnenia požadovaného zberového podielu. Splnenie zberového podielu úzko súvisí aj s prerozdelením presahujúcich množstiev, v prípade, že OZV disponuje presahujúcim množstvami bola povinná ich nahlásiť na koordinačne centrum a to ich malo následne prerozdeliť tým OZV, ktoré nedisponovali vyrovnaným zberovým podielom.
Tento inštitút bol zakotvený v zákone o odpadoch už v roku 2016 a platil aj v roku 2017, kedy došlo k odobratiu spomínaných autorizácií.
V roku 2017 SIŽP vykonala kontroly v OZV - čkach a v koordinačnom centre KC OBALY Družstvo. Okrem toho, že spomínané tri OZV nesplnili požadovaný zberový podiel, boli zistené porušenia aj ďalších OZV a v koordinačnom centre KC OBALY družstvo.
Ako príklad za všetky uvádzam porušenie ustanovenia § 28 ods. 5 písm. f) zákona o odpadoch, zistené pri kontrole dodržiavania povinností organizácie zodpovednosti výrobcov u kontrolovanej OZV ENVI-PAK, a.s., ktorá bola ukončená protokolom č. 65/2017.
V zistení sa okrem iného uvádza, že zmluvné zabezpečenie, vypočítané kontrolovaným subjektom, niekoľkonásobne prekračuje požadovaný zberový podiel. S vyššie spomenutým porušením úzko súvisí aj porušenie, zistené pri kontrole koordinačného centra pre obaly a neobalové výrobky KC OBALY Družstvo, ktorá bola tiež ukončená protokolom č. 56/2017.

Pre čitateľov tohto portálu uvádzam, že stojí za to nájsť si čas dané protokoly prečítať, pretože napr. len s úsmevom som sa v protokole koordinačného centra KC OBALY Družstvo dočítal argumentu zakladajúcich členov koordinačného centra, že oni nemohli v tejto veci nič robiť, lebo sú si navzájom konkurentmi na trhu, je vrcholom cynizmu vo vzťahu k ostatným účastníkom na trhu a predovšetkým voči verejnosti.

Nerozumiem, prečo potom neprenechali tieto úlohy na MŽP SR, keď sa ako konkurenti nemohli dohodnúť na plnení úloh vyplývajúcich zo zákona? Veď OZV nemuseli žiadať o založenie koordinačného centra! Naša spoločnosť Reccollection System, s.r.o. tak ani neurobila, pretože očakávala (v oblasti obalov) tieto praktiky.
Z týchto dôvodov sme sa rozhodli napadnúť rozhodnutie ministerstva o odobratí autorizácie na príslušnom súde. Rozhodnutie súdu zatiaľ nepoznáme.

Záverom si dovolím len vzniesť otázku na kompetentný orgán, ktorý našej spoločnosti odobral autorizáciu ako a prečo doposiaľ nekoná podľa zistených nedostatkov v ostatných OZV (nejedná sa len o OZV ENVIPAK, a.s.)? A ako je možné, že Ministerstvo životného prostredia SR na základe zistených nedostatkov uvedených v Protokole č. 56/2017 doposiaľ neodobralo štatút koordinačného centra organizácii KC OBALY Družstvo?

Zostáva mi ako občanovi inej krajiny EU len dúfať, že Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky nekoná selektívne a vyvedie rovnako zodpovednosť aj voči ostatným OZV, ktoré porušili zákon a koordinačnému centru KC OBALY Družstvo, ktoré nesplnilo svoje základné úlohy vyplývajúce mu zo zákona o odpadoch.