LEGISLATÍVA

domovAktuality

zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-79
vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-366
vyhláška MŽP SR č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-373